RODO

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Administratora

1.1. Administratorem danych osobowych, jest:

 • WĘGLO-SPRZĘT Agnieszka Ogłoza ul. Królewskiej Tamy 22, 44-100 Gliwice, NIP: 6312576807; REGON 241771995, telefon kontaktowy: 32 238 26 28 („Administrator I”),
 • WĘGLO-SPRZĘT Joanna Ogłoza-Palmąka ul. Szymanowskiego 2, 44-105 Gliwice, NIP: 9691462712; REGON 240438383, telefon kontaktowy: 32 238 26 28 („Administrator II”),

1.2. Administrator I i II przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres dostawy, PESEL, nr dowodu osobistego, numer telefonu, e-mail; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, NIP, numer telefonu, e-mail, rachunek bankowy. Dane osobowe gromadzone są podczas realizacji umowy sprzedaży towarów i usług.

 1. Cele przetwarzania Danych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

3.1. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

3.2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży towarów bądź usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3.3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa (Dz. U. 2017r poz.1221 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2018r poz. 800 ustawy z dnia 29.08.1997 ordynacja podatkowa),

3.4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze I i II art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym wypełnienia dokumentów sprzedażowych wyrobów węglowych podczas zakupu oraz pełnomocnictwa do zakupu wyrobów węglowych (Dz.U.2018.0.1114 ustawy z dnia 6.12.2008r o podatku akcyzowym),

3.5. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora I i II art. 6 ust.1 lit. f) RODO w zakresie monitoringu wizyjnego, dochodzenia roszczeń.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

4.1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych – prawo do informacji o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych,
 • sprostowania danych – prawo do poprawy danych,
 • bycia zapomnianym – prawo do trwałego usunięcia danych, kontaktując się z Administratorem WĘGLO-SPRZĘT Agnieszka Ogłoza oraz WĘGLO-SPRZĘT Joanna Ogłoza-Palmąka
 • ograniczenia przetwarzania danych – prawo wstrzymania,
 • przetwarzania danych, np. do czasu ich poprawienia lub wyjaśnienia celu i zakresu przetwarzania,
 • przenoszenia danych –  prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy,
 • sprzeciwu – prawo wyrazić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych,
 • sprzeciwu dotyczącego profilowania – prawo do wyrażenia sprzeciwu wykorzystania Państwa danych do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych,
 • wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

4.2. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator I i II przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

4.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są pracownicy i współpracownicy Administratora I i II w zakresie obsługi informatycznej oraz księgowej w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem I i II.

4.3. Administrator I i II nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom ani nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4.4. Administrator I i II może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 1. Zabezpieczenie Danych

5.1. Administrator I i II stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora I i II.